nhà cái mu90
nhà cái mu90
nhà cái qh88
nhà cái qh88
nhà cái sodo
nhà cái sodo
nhà cái 123b
nhà cái 123b
nhà cái vz99
nhà cái 8xbet
nhà cái i999

Thống kê tần suất bộ số 500 ngày - Ngày về trung bìnhHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00111 ngày (22.20%) 128 lần (1.15%) 4.50 ngày về 1 lần
01132 ngày (26.40%) 149 lần (1.13%) 3.79 ngày về 1 lần
02118 ngày (23.60%) 140 lần (1.19%) 4.24 ngày về 1 lần
03112 ngày (22.40%) 127 lần (1.13%) 4.46 ngày về 1 lần
04127 ngày (25.40%) 144 lần (1.13%) 3.94 ngày về 1 lần
05118 ngày (23.60%) 137 lần (1.16%) 4.24 ngày về 1 lần
06115 ngày (23.00%) 123 lần (1.07%) 4.35 ngày về 1 lần
07126 ngày (25.20%) 149 lần (1.18%) 3.97 ngày về 1 lần
08123 ngày (24.60%) 134 lần (1.09%) 4.07 ngày về 1 lần
09106 ngày (21.20%) 118 lần (1.11%) 4.72 ngày về 1 lần
10134 ngày (26.80%) 155 lần (1.16%) 3.73 ngày về 1 lần
11119 ngày (23.80%) 138 lần (1.16%) 4.20 ngày về 1 lần
12124 ngày (24.80%) 141 lần (1.14%) 4.03 ngày về 1 lần
13132 ngày (26.40%) 152 lần (1.15%) 3.79 ngày về 1 lần
14109 ngày (21.80%) 122 lần (1.12%) 4.59 ngày về 1 lần
15117 ngày (23.40%) 139 lần (1.19%) 4.27 ngày về 1 lần
16107 ngày (21.40%) 128 lần (1.20%) 4.67 ngày về 1 lần
17109 ngày (21.80%) 125 lần (1.15%) 4.59 ngày về 1 lần
18144 ngày (28.80%) 163 lần (1.13%) 3.47 ngày về 1 lần
19128 ngày (25.60%) 146 lần (1.14%) 3.91 ngày về 1 lần
20119 ngày (23.80%) 133 lần (1.12%) 4.20 ngày về 1 lần
21108 ngày (21.60%) 123 lần (1.14%) 4.63 ngày về 1 lần
22115 ngày (23.00%) 129 lần (1.12%) 4.35 ngày về 1 lần
23118 ngày (23.60%) 135 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
24113 ngày (22.60%) 133 lần (1.18%) 4.42 ngày về 1 lần
25121 ngày (24.20%) 130 lần (1.07%) 4.13 ngày về 1 lần
26120 ngày (24.00%) 138 lần (1.15%) 4.17 ngày về 1 lần
27123 ngày (24.60%) 140 lần (1.14%) 4.07 ngày về 1 lần
28107 ngày (21.40%) 126 lần (1.18%) 4.67 ngày về 1 lần
29120 ngày (24.00%) 131 lần (1.09%) 4.17 ngày về 1 lần
30122 ngày (24.40%) 140 lần (1.15%) 4.10 ngày về 1 lần
31139 ngày (27.80%) 158 lần (1.14%) 3.60 ngày về 1 lần
32121 ngày (24.20%) 140 lần (1.16%) 4.13 ngày về 1 lần
33120 ngày (24.00%) 136 lần (1.13%) 4.17 ngày về 1 lần
34115 ngày (23.00%) 124 lần (1.08%) 4.35 ngày về 1 lần
35118 ngày (23.60%) 135 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
36116 ngày (23.20%) 125 lần (1.08%) 4.31 ngày về 1 lần
37117 ngày (23.40%) 125 lần (1.07%) 4.27 ngày về 1 lần
38121 ngày (24.20%) 138 lần (1.14%) 4.13 ngày về 1 lần
39116 ngày (23.20%) 133 lần (1.15%) 4.31 ngày về 1 lần
40116 ngày (23.20%) 136 lần (1.17%) 4.31 ngày về 1 lần
41132 ngày (26.40%) 150 lần (1.14%) 3.79 ngày về 1 lần
42116 ngày (23.20%) 134 lần (1.16%) 4.31 ngày về 1 lần
43131 ngày (26.20%) 146 lần (1.11%) 3.82 ngày về 1 lần
44106 ngày (21.20%) 128 lần (1.21%) 4.72 ngày về 1 lần
45117 ngày (23.40%) 139 lần (1.19%) 4.27 ngày về 1 lần
46128 ngày (25.60%) 148 lần (1.16%) 3.91 ngày về 1 lần
47131 ngày (26.20%) 149 lần (1.14%) 3.82 ngày về 1 lần
48121 ngày (24.20%) 140 lần (1.16%) 4.13 ngày về 1 lần
49113 ngày (22.60%) 133 lần (1.18%) 4.42 ngày về 1 lần
50126 ngày (25.20%) 145 lần (1.15%) 3.97 ngày về 1 lần
51103 ngày (20.60%) 113 lần (1.10%) 4.85 ngày về 1 lần
52110 ngày (22.00%) 121 lần (1.10%) 4.55 ngày về 1 lần
53115 ngày (23.00%) 124 lần (1.08%) 4.35 ngày về 1 lần
54125 ngày (25.00%) 140 lần (1.12%) 4.00 ngày về 1 lần
55126 ngày (25.20%) 147 lần (1.17%) 3.97 ngày về 1 lần
56110 ngày (22.00%) 122 lần (1.11%) 4.55 ngày về 1 lần
57111 ngày (22.20%) 121 lần (1.09%) 4.50 ngày về 1 lần
58111 ngày (22.20%) 117 lần (1.05%) 4.50 ngày về 1 lần
59113 ngày (22.60%) 125 lần (1.11%) 4.42 ngày về 1 lần
60127 ngày (25.40%) 145 lần (1.14%) 3.94 ngày về 1 lần
61111 ngày (22.20%) 122 lần (1.10%) 4.50 ngày về 1 lần
62107 ngày (21.40%) 121 lần (1.13%) 4.67 ngày về 1 lần
63136 ngày (27.20%) 153 lần (1.13%) 3.68 ngày về 1 lần
64128 ngày (25.60%) 143 lần (1.12%) 3.91 ngày về 1 lần
65120 ngày (24.00%) 135 lần (1.13%) 4.17 ngày về 1 lần
66130 ngày (26.00%) 150 lần (1.15%) 3.85 ngày về 1 lần
67130 ngày (26.00%) 140 lần (1.08%) 3.85 ngày về 1 lần
68122 ngày (24.40%) 142 lần (1.16%) 4.10 ngày về 1 lần
69112 ngày (22.40%) 131 lần (1.17%) 4.46 ngày về 1 lần
70125 ngày (25.00%) 141 lần (1.13%) 4.00 ngày về 1 lần
71143 ngày (28.60%) 160 lần (1.12%) 3.50 ngày về 1 lần
72121 ngày (24.20%) 146 lần (1.21%) 4.13 ngày về 1 lần
73102 ngày (20.40%) 112 lần (1.10%) 4.90 ngày về 1 lần
74130 ngày (26.00%) 151 lần (1.16%) 3.85 ngày về 1 lần
75120 ngày (24.00%) 134 lần (1.12%) 4.17 ngày về 1 lần
76128 ngày (25.60%) 143 lần (1.12%) 3.91 ngày về 1 lần
77121 ngày (24.20%) 136 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
78103 ngày (20.60%) 120 lần (1.17%) 4.85 ngày về 1 lần
79110 ngày (22.00%) 124 lần (1.13%) 4.55 ngày về 1 lần
80114 ngày (22.80%) 130 lần (1.14%) 4.39 ngày về 1 lần
81113 ngày (22.60%) 125 lần (1.11%) 4.42 ngày về 1 lần
82107 ngày (21.40%) 118 lần (1.10%) 4.67 ngày về 1 lần
83107 ngày (21.40%) 119 lần (1.11%) 4.67 ngày về 1 lần
84121 ngày (24.20%) 137 lần (1.13%) 4.13 ngày về 1 lần
85122 ngày (24.40%) 141 lần (1.16%) 4.10 ngày về 1 lần
8691 ngày (18.20%) 113 lần (1.24%) 5.49 ngày về 1 lần
87109 ngày (21.80%) 127 lần (1.17%) 4.59 ngày về 1 lần
88103 ngày (20.60%) 123 lần (1.19%) 4.85 ngày về 1 lần
89103 ngày (20.60%) 117 lần (1.14%) 4.85 ngày về 1 lần
90138 ngày (27.60%) 157 lần (1.14%) 3.62 ngày về 1 lần
91117 ngày (23.40%) 132 lần (1.13%) 4.27 ngày về 1 lần
92131 ngày (26.20%) 144 lần (1.10%) 3.82 ngày về 1 lần
93128 ngày (25.60%) 145 lần (1.13%) 3.91 ngày về 1 lần
94126 ngày (25.20%) 144 lần (1.14%) 3.97 ngày về 1 lần
95123 ngày (24.60%) 138 lần (1.12%) 4.07 ngày về 1 lần
96120 ngày (24.00%) 132 lần (1.10%) 4.17 ngày về 1 lần
97118 ngày (23.60%) 133 lần (1.13%) 4.24 ngày về 1 lần
98117 ngày (23.40%) 131 lần (1.12%) 4.27 ngày về 1 lần
99121 ngày (24.20%) 137 lần (1.13%) 4.13 ngày về 1 lần
chung phat
8xbet
m88
vz99
XĐóng
X Đóng 
nhà cái cá cược bóng đá ee88