nhà cái qh88
nhà cái HR99
nhà cái s666
nhà cái s666
nhà cái sodo
nhà cái sodo
nhà cái aacr1
nhà cái aacr1
nhà cái 123b
nhà cái 123b
nhà cái aacr1
nhà cái aacr1
nhà cái bet66
nhà cái bet66
nhà cái mu90
nhà cái s666
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00112 ngày (22.40%) 118 lần (1.05%) 4.46 ngày về 1 lần
01113 ngày (22.60%) 136 lần (1.20%) 4.42 ngày về 1 lần
02129 ngày (25.80%) 144 lần (1.12%) 3.88 ngày về 1 lần
03106 ngày (21.20%) 120 lần (1.13%) 4.72 ngày về 1 lần
04129 ngày (25.80%) 145 lần (1.12%) 3.88 ngày về 1 lần
05117 ngày (23.40%) 134 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
06129 ngày (25.80%) 138 lần (1.07%) 3.88 ngày về 1 lần
07119 ngày (23.80%) 143 lần (1.20%) 4.20 ngày về 1 lần
08127 ngày (25.40%) 146 lần (1.15%) 3.94 ngày về 1 lần
09117 ngày (23.40%) 134 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
10121 ngày (24.20%) 144 lần (1.19%) 4.13 ngày về 1 lần
11147 ngày (29.40%) 169 lần (1.15%) 3.40 ngày về 1 lần
12122 ngày (24.40%) 138 lần (1.13%) 4.10 ngày về 1 lần
13136 ngày (27.20%) 151 lần (1.11%) 3.68 ngày về 1 lần
14113 ngày (22.60%) 136 lần (1.20%) 4.42 ngày về 1 lần
15116 ngày (23.20%) 130 lần (1.12%) 4.31 ngày về 1 lần
16117 ngày (23.40%) 142 lần (1.21%) 4.27 ngày về 1 lần
17110 ngày (22.00%) 126 lần (1.15%) 4.55 ngày về 1 lần
18118 ngày (23.60%) 135 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
19124 ngày (24.80%) 139 lần (1.12%) 4.03 ngày về 1 lần
20110 ngày (22.00%) 128 lần (1.16%) 4.55 ngày về 1 lần
21122 ngày (24.40%) 144 lần (1.18%) 4.10 ngày về 1 lần
22106 ngày (21.20%) 118 lần (1.11%) 4.72 ngày về 1 lần
23116 ngày (23.20%) 130 lần (1.12%) 4.31 ngày về 1 lần
24103 ngày (20.60%) 119 lần (1.16%) 4.85 ngày về 1 lần
25119 ngày (23.80%) 126 lần (1.06%) 4.20 ngày về 1 lần
26115 ngày (23.00%) 132 lần (1.15%) 4.35 ngày về 1 lần
27121 ngày (24.20%) 134 lần (1.11%) 4.13 ngày về 1 lần
28108 ngày (21.60%) 119 lần (1.10%) 4.63 ngày về 1 lần
29122 ngày (24.40%) 138 lần (1.13%) 4.10 ngày về 1 lần
30125 ngày (25.00%) 142 lần (1.14%) 4.00 ngày về 1 lần
31117 ngày (23.40%) 135 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
32119 ngày (23.80%) 131 lần (1.10%) 4.20 ngày về 1 lần
33129 ngày (25.80%) 143 lần (1.11%) 3.88 ngày về 1 lần
34104 ngày (20.80%) 113 lần (1.09%) 4.81 ngày về 1 lần
35121 ngày (24.20%) 136 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
36123 ngày (24.60%) 138 lần (1.12%) 4.07 ngày về 1 lần
37111 ngày (22.20%) 120 lần (1.08%) 4.50 ngày về 1 lần
38130 ngày (26.00%) 150 lần (1.15%) 3.85 ngày về 1 lần
39120 ngày (24.00%) 138 lần (1.15%) 4.17 ngày về 1 lần
40118 ngày (23.60%) 136 lần (1.15%) 4.24 ngày về 1 lần
41132 ngày (26.40%) 151 lần (1.14%) 3.79 ngày về 1 lần
42132 ngày (26.40%) 149 lần (1.13%) 3.79 ngày về 1 lần
43117 ngày (23.40%) 132 lần (1.13%) 4.27 ngày về 1 lần
44106 ngày (21.20%) 127 lần (1.20%) 4.72 ngày về 1 lần
45124 ngày (24.80%) 150 lần (1.21%) 4.03 ngày về 1 lần
46113 ngày (22.60%) 130 lần (1.15%) 4.42 ngày về 1 lần
47125 ngày (25.00%) 142 lần (1.14%) 4.00 ngày về 1 lần
48125 ngày (25.00%) 148 lần (1.18%) 4.00 ngày về 1 lần
49122 ngày (24.40%) 141 lần (1.16%) 4.10 ngày về 1 lần
50111 ngày (22.20%) 120 lần (1.08%) 4.50 ngày về 1 lần
51103 ngày (20.60%) 112 lần (1.09%) 4.85 ngày về 1 lần
52110 ngày (22.00%) 128 lần (1.16%) 4.55 ngày về 1 lần
53105 ngày (21.00%) 119 lần (1.13%) 4.76 ngày về 1 lần
54116 ngày (23.20%) 130 lần (1.12%) 4.31 ngày về 1 lần
55122 ngày (24.40%) 140 lần (1.15%) 4.10 ngày về 1 lần
56114 ngày (22.80%) 125 lần (1.10%) 4.39 ngày về 1 lần
57118 ngày (23.60%) 126 lần (1.07%) 4.24 ngày về 1 lần
58104 ngày (20.80%) 114 lần (1.10%) 4.81 ngày về 1 lần
59119 ngày (23.80%) 130 lần (1.09%) 4.20 ngày về 1 lần
60118 ngày (23.60%) 131 lần (1.11%) 4.24 ngày về 1 lần
61114 ngày (22.80%) 128 lần (1.12%) 4.39 ngày về 1 lần
62112 ngày (22.40%) 125 lần (1.12%) 4.46 ngày về 1 lần
63130 ngày (26.00%) 146 lần (1.12%) 3.85 ngày về 1 lần
64122 ngày (24.40%) 131 lần (1.07%) 4.10 ngày về 1 lần
65113 ngày (22.60%) 124 lần (1.10%) 4.42 ngày về 1 lần
66124 ngày (24.80%) 141 lần (1.14%) 4.03 ngày về 1 lần
67130 ngày (26.00%) 144 lần (1.11%) 3.85 ngày về 1 lần
68126 ngày (25.20%) 148 lần (1.17%) 3.97 ngày về 1 lần
69119 ngày (23.80%) 140 lần (1.18%) 4.20 ngày về 1 lần
70124 ngày (24.80%) 142 lần (1.15%) 4.03 ngày về 1 lần
71138 ngày (27.60%) 155 lần (1.12%) 3.62 ngày về 1 lần
72106 ngày (21.20%) 125 lần (1.18%) 4.72 ngày về 1 lần
7389 ngày (17.80%) 103 lần (1.16%) 5.62 ngày về 1 lần
74120 ngày (24.00%) 131 lần (1.09%) 4.17 ngày về 1 lần
75125 ngày (25.00%) 140 lần (1.12%) 4.00 ngày về 1 lần
76114 ngày (22.80%) 124 lần (1.09%) 4.39 ngày về 1 lần
77102 ngày (20.40%) 114 lần (1.12%) 4.90 ngày về 1 lần
78109 ngày (21.80%) 124 lần (1.14%) 4.59 ngày về 1 lần
79119 ngày (23.80%) 138 lần (1.16%) 4.20 ngày về 1 lần
80127 ngày (25.40%) 145 lần (1.14%) 3.94 ngày về 1 lần
81123 ngày (24.60%) 141 lần (1.15%) 4.07 ngày về 1 lần
82130 ngày (26.00%) 144 lần (1.11%) 3.85 ngày về 1 lần
83128 ngày (25.60%) 148 lần (1.16%) 3.91 ngày về 1 lần
84135 ngày (27.00%) 154 lần (1.14%) 3.70 ngày về 1 lần
85116 ngày (23.20%) 135 lần (1.16%) 4.31 ngày về 1 lần
86129 ngày (25.80%) 151 lần (1.17%) 3.88 ngày về 1 lần
87121 ngày (24.20%) 135 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
88135 ngày (27.00%) 156 lần (1.16%) 3.70 ngày về 1 lần
89114 ngày (22.80%) 130 lần (1.14%) 4.39 ngày về 1 lần
90131 ngày (26.20%) 149 lần (1.14%) 3.82 ngày về 1 lần
91110 ngày (22.00%) 125 lần (1.14%) 4.55 ngày về 1 lần
92116 ngày (23.20%) 131 lần (1.13%) 4.31 ngày về 1 lần
93124 ngày (24.80%) 140 lần (1.13%) 4.03 ngày về 1 lần
94113 ngày (22.60%) 124 lần (1.10%) 4.42 ngày về 1 lần
95117 ngày (23.40%) 129 lần (1.10%) 4.27 ngày về 1 lần
96128 ngày (25.60%) 142 lần (1.11%) 3.91 ngày về 1 lần
97123 ngày (24.60%) 144 lần (1.17%) 4.07 ngày về 1 lần
98121 ngày (24.20%) 137 lần (1.13%) 4.13 ngày về 1 lần
99122 ngày (24.40%) 134 lần (1.10%) 4.10 ngày về 1 lần