nhà cái qh88
nhà cái HR99
nhà cái sodo
nhà cái sodo
nhà cái 123b
nhà cái 123b
nhà cái mu90
nhà cái i999
nhà cái i999
nhà cái mu90

Thống kê tần suất bộ số 500 ngày - Ngày về trung bìnhHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00106 ngày (21.20%) 115 lần (1.08%) 4.72 ngày về 1 lần
01117 ngày (23.40%) 136 lần (1.16%) 4.27 ngày về 1 lần
02123 ngày (24.60%) 141 lần (1.15%) 4.07 ngày về 1 lần
03107 ngày (21.40%) 123 lần (1.15%) 4.67 ngày về 1 lần
04119 ngày (23.80%) 134 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
05116 ngày (23.20%) 134 lần (1.16%) 4.31 ngày về 1 lần
06118 ngày (23.60%) 128 lần (1.08%) 4.24 ngày về 1 lần
07124 ngày (24.80%) 147 lần (1.19%) 4.03 ngày về 1 lần
08131 ngày (26.20%) 148 lần (1.13%) 3.82 ngày về 1 lần
09113 ngày (22.60%) 129 lần (1.14%) 4.42 ngày về 1 lần
10127 ngày (25.40%) 150 lần (1.18%) 3.94 ngày về 1 lần
11133 ngày (26.60%) 157 lần (1.18%) 3.76 ngày về 1 lần
12114 ngày (22.80%) 129 lần (1.13%) 4.39 ngày về 1 lần
13131 ngày (26.20%) 148 lần (1.13%) 3.82 ngày về 1 lần
14108 ngày (21.60%) 127 lần (1.18%) 4.63 ngày về 1 lần
15122 ngày (24.40%) 137 lần (1.12%) 4.10 ngày về 1 lần
16113 ngày (22.60%) 135 lần (1.19%) 4.42 ngày về 1 lần
17108 ngày (21.60%) 124 lần (1.15%) 4.63 ngày về 1 lần
18139 ngày (27.80%) 161 lần (1.16%) 3.60 ngày về 1 lần
19120 ngày (24.00%) 137 lần (1.14%) 4.17 ngày về 1 lần
20114 ngày (22.80%) 132 lần (1.16%) 4.39 ngày về 1 lần
21110 ngày (22.00%) 126 lần (1.15%) 4.55 ngày về 1 lần
22114 ngày (22.80%) 126 lần (1.11%) 4.39 ngày về 1 lần
23112 ngày (22.40%) 123 lần (1.10%) 4.46 ngày về 1 lần
24106 ngày (21.20%) 125 lần (1.18%) 4.72 ngày về 1 lần
25121 ngày (24.20%) 130 lần (1.07%) 4.13 ngày về 1 lần
26112 ngày (22.40%) 126 lần (1.13%) 4.46 ngày về 1 lần
27120 ngày (24.00%) 137 lần (1.14%) 4.17 ngày về 1 lần
28110 ngày (22.00%) 129 lần (1.17%) 4.55 ngày về 1 lần
29122 ngày (24.40%) 134 lần (1.10%) 4.10 ngày về 1 lần
30116 ngày (23.20%) 134 lần (1.16%) 4.31 ngày về 1 lần
31120 ngày (24.00%) 138 lần (1.15%) 4.17 ngày về 1 lần
32121 ngày (24.20%) 140 lần (1.16%) 4.13 ngày về 1 lần
33130 ngày (26.00%) 147 lần (1.13%) 3.85 ngày về 1 lần
34109 ngày (21.80%) 116 lần (1.06%) 4.59 ngày về 1 lần
35107 ngày (21.40%) 119 lần (1.11%) 4.67 ngày về 1 lần
36121 ngày (24.20%) 133 lần (1.10%) 4.13 ngày về 1 lần
37113 ngày (22.60%) 123 lần (1.09%) 4.42 ngày về 1 lần
38127 ngày (25.40%) 146 lần (1.15%) 3.94 ngày về 1 lần
39117 ngày (23.40%) 133 lần (1.14%) 4.27 ngày về 1 lần
40110 ngày (22.00%) 128 lần (1.16%) 4.55 ngày về 1 lần
41134 ngày (26.80%) 161 lần (1.20%) 3.73 ngày về 1 lần
42120 ngày (24.00%) 138 lần (1.15%) 4.17 ngày về 1 lần
43125 ngày (25.00%) 140 lần (1.12%) 4.00 ngày về 1 lần
44104 ngày (20.80%) 129 lần (1.24%) 4.81 ngày về 1 lần
45116 ngày (23.20%) 141 lần (1.22%) 4.31 ngày về 1 lần
46129 ngày (25.80%) 150 lần (1.16%) 3.88 ngày về 1 lần
47136 ngày (27.20%) 155 lần (1.14%) 3.68 ngày về 1 lần
48116 ngày (23.20%) 139 lần (1.20%) 4.31 ngày về 1 lần
49120 ngày (24.00%) 135 lần (1.13%) 4.17 ngày về 1 lần
50115 ngày (23.00%) 130 lần (1.13%) 4.35 ngày về 1 lần
51109 ngày (21.80%) 118 lần (1.08%) 4.59 ngày về 1 lần
52113 ngày (22.60%) 128 lần (1.13%) 4.42 ngày về 1 lần
53114 ngày (22.80%) 126 lần (1.11%) 4.39 ngày về 1 lần
54125 ngày (25.00%) 139 lần (1.11%) 4.00 ngày về 1 lần
55118 ngày (23.60%) 134 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
56113 ngày (22.60%) 124 lần (1.10%) 4.42 ngày về 1 lần
57110 ngày (22.00%) 118 lần (1.07%) 4.55 ngày về 1 lần
58111 ngày (22.20%) 120 lần (1.08%) 4.50 ngày về 1 lần
59113 ngày (22.60%) 128 lần (1.13%) 4.42 ngày về 1 lần
60131 ngày (26.20%) 146 lần (1.11%) 3.82 ngày về 1 lần
61107 ngày (21.40%) 119 lần (1.11%) 4.67 ngày về 1 lần
62109 ngày (21.80%) 128 lần (1.17%) 4.59 ngày về 1 lần
63143 ngày (28.60%) 163 lần (1.14%) 3.50 ngày về 1 lần
64128 ngày (25.60%) 140 lần (1.09%) 3.91 ngày về 1 lần
65123 ngày (24.60%) 138 lần (1.12%) 4.07 ngày về 1 lần
66131 ngày (26.20%) 153 lần (1.17%) 3.82 ngày về 1 lần
67135 ngày (27.00%) 146 lần (1.08%) 3.70 ngày về 1 lần
68133 ngày (26.60%) 158 lần (1.19%) 3.76 ngày về 1 lần
69118 ngày (23.60%) 138 lần (1.17%) 4.24 ngày về 1 lần
70124 ngày (24.80%) 144 lần (1.16%) 4.03 ngày về 1 lần
71146 ngày (29.20%) 165 lần (1.13%) 3.42 ngày về 1 lần
72116 ngày (23.20%) 142 lần (1.22%) 4.31 ngày về 1 lần
7397 ngày (19.40%) 107 lần (1.10%) 5.15 ngày về 1 lần
74120 ngày (24.00%) 135 lần (1.13%) 4.17 ngày về 1 lần
75126 ngày (25.20%) 141 lần (1.12%) 3.97 ngày về 1 lần
76127 ngày (25.40%) 142 lần (1.12%) 3.94 ngày về 1 lần
77124 ngày (24.80%) 141 lần (1.14%) 4.03 ngày về 1 lần
78109 ngày (21.80%) 124 lần (1.14%) 4.59 ngày về 1 lần
79118 ngày (23.60%) 138 lần (1.17%) 4.24 ngày về 1 lần
80118 ngày (23.60%) 142 lần (1.20%) 4.24 ngày về 1 lần
81123 ngày (24.60%) 140 lần (1.14%) 4.07 ngày về 1 lần
82118 ngày (23.60%) 133 lần (1.13%) 4.24 ngày về 1 lần
83113 ngày (22.60%) 127 lần (1.12%) 4.42 ngày về 1 lần
84127 ngày (25.40%) 144 lần (1.13%) 3.94 ngày về 1 lần
85109 ngày (21.80%) 126 lần (1.16%) 4.59 ngày về 1 lần
86102 ngày (20.40%) 120 lần (1.18%) 4.90 ngày về 1 lần
87107 ngày (21.40%) 122 lần (1.14%) 4.67 ngày về 1 lần
88121 ngày (24.20%) 142 lần (1.17%) 4.13 ngày về 1 lần
89110 ngày (22.00%) 129 lần (1.17%) 4.55 ngày về 1 lần
90125 ngày (25.00%) 143 lần (1.14%) 4.00 ngày về 1 lần
91112 ngày (22.40%) 125 lần (1.12%) 4.46 ngày về 1 lần
92115 ngày (23.00%) 125 lần (1.09%) 4.35 ngày về 1 lần
93122 ngày (24.40%) 139 lần (1.14%) 4.10 ngày về 1 lần
94118 ngày (23.60%) 131 lần (1.11%) 4.24 ngày về 1 lần
95115 ngày (23.00%) 128 lần (1.11%) 4.35 ngày về 1 lần
96114 ngày (22.80%) 125 lần (1.10%) 4.39 ngày về 1 lần
97123 ngày (24.60%) 135 lần (1.10%) 4.07 ngày về 1 lần
98128 ngày (25.60%) 141 lần (1.10%) 3.91 ngày về 1 lần
99124 ngày (24.80%) 137 lần (1.10%) 4.03 ngày về 1 lần


chung phat
m88
HR99
X Đóng 
nhà cái cá cược bóng đá ee88