nhà cái qh88
nhà cái HR99
nhà cái sodo
nhà cái sodo
nhà cái 123b
nhà cái 123b
nhà cái mu90
nhà cái i999
nhà cái i999
nhà cái mu90

Thống kê chu kỳ đặc biêt Miền Bắc
1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 25-05-2022 (87109) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày62 ngày
Đầu 1 ra ngày 26-05-2022 (41717) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày73 ngày
Đầu 2 ra ngày 11-05-2022 (27724) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 15 ngày72 ngày
Đầu 3 ra ngày 13-05-2022 (29436) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 13 ngày65 ngày
Đầu 4 ra ngày 22-05-2022 (24547) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày67 ngày
Đầu 5 ra ngày 17-05-2022 (58553) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 9 ngày60 ngày
Đầu 6 ra ngày 19-05-2022 (49968) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 7 ngày65 ngày
Đầu 7 ra ngày 14-05-2022 (30775) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 12 ngày46 ngày
Đầu 8 ra ngày 24-04-2022 (97285) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 32 ngày67 ngày
Đầu 9 ra ngày 21-05-2022 (85198) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 04-05-2022 (79110) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 22 ngày62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 07-05-2022 (73301) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 19 ngày72 ngày
Đuôi 2 ra ngày 28-04-2022 (47202) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 28 ngày83 ngày
Đuôi 3 ra ngày 23-05-2022 (29213) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày61 ngày
Đuôi 4 ra ngày 11-05-2022 (27724) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 15 ngày92 ngày
Đuôi 5 ra ngày 20-05-2022 (78195) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 6 ngày62 ngày
Đuôi 6 ra ngày 13-05-2022 (29436) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 13 ngày57 ngày
Đuôi 7 ra ngày 26-05-2022 (41717) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Đuôi 8 ra ngày 24-05-2022 (97218) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày107 ngày
Đuôi 9 ra ngày 25-05-2022 (87109) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày72 ngày

3. Chu kì gần nhất tổng 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 01-05-2022 (81691) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 25 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 22-05-2022 (24547) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày66 ngày
Tổng 2 ra ngày 14-05-2022 (30775) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 12 ngày85 ngày
Tổng 3 ra ngày 18-05-2022 (69049) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 8 ngày78 ngày
Tổng 4 ra ngày 23-05-2022 (29213) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày63 ngày
Tổng 5 ra ngày 27-04-2022 (02541) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 29 ngày63 ngày
Tổng 6 ra ngày 11-05-2022 (27724) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 15 ngày67 ngày
Tổng 7 ra ngày 21-05-2022 (85198) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày55 ngày
Tổng 8 ra ngày 26-05-2022 (41717) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Tổng 9 ra ngày 25-05-2022 (87109) đến 27-05-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày92 ngày
chung phat
m88
HR99
X Đóng 
nhà cái cá cược bóng đá ee88